REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną przedmiotów ręcznie wykonanych. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet z wysyłką na terenie Unii Europejskiej.
4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą mailową.
3. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz Zamówienia i prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. W trakcie składania Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie.
6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system Sklepu Internetowego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Sprzedający nie ma dostępu do hasła Klienta. Klient ma obowiązek chronienia hasła przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Wszelkie zobowiązania zaciągnięte w imieniu klienta są traktowane jako zamówienie złożone przez Klienta.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep Internetowy.
8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia. Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od chwili zaksięgowania środków na koncie Sklepu Internetowego. W przypadku zamówień indywidualnych/personalizowanych czas ten może zostać wydłużony do 7 dni roboczych.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych.
2. Przedmioty szyte na zamówienie indywidualne/personalizowane wysyłane będą niezwłocznie po wykonaniu, nie później niż 7 dni licząc od dnia wpływu środków na konto sprzedającego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedawca będzie informował na bieżąco zamawiającego. Wystąpienie okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień nie wymaga zmiany Regulaminu w § 3 ust. 1 Regulaminu.
3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem wybranej firmy spedycyjnej. Sklep Internetowy poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

§ 4 Płatności

1. Płatność za Zamówienie następuje przelewem na konto bankowe Sprzedającego.
2. W przypadku braku płatność za zamówienie w terminie 7 dni, zamówienie zostaje anulowane.

§ 5 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Towarów termin jest liczony od dnia przekazania towaru Konsumentowi korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia towaru.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, który dokonał zamówienia towarów na indywidualne zamówienie, towarów personalizowanych lub wykonanych wg zindywidualizowanego zamówienia, oraz szytych na miarę.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą a dane klienta są kasowane z bazy danych sklepu internetowego.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji odesłać zakupione towary w stanie nienaruszonym.
6, Sprzedawca dokona oceny zużycia/uszkodzenia przedmiotu, które mogą wpływać na utratę wartości przedmiotu zamówienia. Jeśli Klient korzystał z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, zostanie obciążony kosztami zmniejszenia wartości danego przedmiotu.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towarów.
8. Sprzedawca dokona zwrotu środków na konto klienta nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towarów.
9. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty zwrotu Towaru. W przypadku braku odebrania Towaru przez Klienta, którą domniemuje się jako odstąpienie od Umowy, Klienta obciąża się kosztami zwrotu Towaru do Sprzedającego.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył Klient.

§ 6 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – chyba że Sprzedawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa Klient.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres: boonia@byboonia .
2. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§8. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.